Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

O zespole

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został utworzony w związku z wejściem w życie nowych przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Głównym zadaniem Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Zespół podejmuje działania mające na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie w tym realizuje procedury Niebieskiej Karty.

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, co daje możliwość komplementarnej pomocy osobom doznającym przemocy. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele wielu służb oraz instytucji (Policja, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Oświata, Ochrona Zdrowia, Organizacje Pozarządowe, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Rejonowy, Urząd Gminy w Ryczywole). Interdyscyplinarna praca zwiększa skuteczność pomocy pozwala także wykorzystać zasoby poszczególnych instytucji do ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie.

 

Podstawy prawne działania Zespołu:

  • Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z 2009r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842, ).

  • Ustawa z dn. 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Z 2007r. Nr 70, poz. 473 z póź. zm.).

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163 j.t.).